Kỳ thi THPT non sông 2023 đang ngày một đến gần, họ chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 ngày nữa để nuốm gắng. Vậy hiện giờ bạn đang làm gì, đang tập trung ôn luyện giỏi vẫn vò đầu bứt tai vì chưng điểm số của mình? giả dụ bạn chưa chắc chắn nên ôn gì đến kỳ thi chuẩn bị tới, thì 10 chủ đề từ vựng giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia sau đây sẽ “mở băng thông lối” giúp các sĩ tử ôn luyện thi thật hiệu quả. Còn do dự gì nữa nhưng mà không “bỏ túi” ngay danh sách từ vựng thi THPT quốc gia tiếng Anh trọng tâm này để rinh tức thì về bên điểm số 9+ ngay lập tức thôi nào!

*
10 chủ thể từ vựng tiếng Anh THPT non sông trọng trung tâm giúp những sĩ tử ôn luyện thi tác dụng (Phần 1)

Mục lục bài viết

I. 10 chủ đề từ vựng tiếng Anh THPT non sông trọng tâm

I. 10 chủ đề từ vựng tiếng Anh THPT tổ quốc trọng tâm

1. Topic 1: “People & Society”

Chủ đề thứ nhất trong 10 chủ thể từ vựng giờ Anh thpt Quốc gia đó là “People và Society”. Hãy cùng PREP đi tìm hiểu các từ vựng trong chủ thể này, cách phát âm, ý nghĩa sâu sắc cũng như ví dụ ví dụ nhé!

WordPronunciationMeaningExample
Idolize (v)/ˈaɪdəlaɪz/Thần tượng, ngưỡng mộYoung children often idolize their parents.

Bạn đang xem: Từ vựng ôn thi đại học

Proposal (n)/prəˈpəʊzl/

Lời ước hôn

Lời đề xuất

When he asked me lớn marry him, I immediately accepted his proposal
Commitment (n)/kəˈmɪtmənt/Sự cam kếtIt’s hard for men khổng lồ make a commitment than for women ấy
Affair (n)/əˈfeə(r)/Chuyện yêu thương đươngShe had a secret affair with her coworker.
Conflict (v,n)

/kənˈflɪkt/ (v)

/ˈkɒnflɪkt/ (n)

(Sự) xung độtThe conflict arose from different ambitions within the team.
Companionship (n)/kəmˈpænjənʃɪp/Tình bởi hữuCompassion is the foundation of having a long-lasting companionship
Acquaintance (n)/əˈkweɪntəns/Người quen, sự quan liêu biếtI bumped into a casual acquaintance in town.
Mutual (adj)/ˈmjuːtʃuəl/ChungThey soon discovered a mutual interest in music.
Familiar (adj)/fəˈmɪliə(r)/Thân thuộcThe company’s brand has become a familiar sight
Empathise (v)/ˈempəθaɪz/Đồng cảmA glamorous 20-year-old stylist is unlikely to empathize with a working mother of three.

Exercise 1: dứt các câu dưới đây, thực hiện dạng đúng của tự vựng trong bảng

acquaintanceaffair commitment 
proposal idolizeconflict
She blindly idolized her older sister, refusing lớn acknowledge her faults
She doesn’t want to lớn make a big emotional commitment to Steve at the moment.It’s the story of a secret affair between a married teacher và her teenage student.There is more to a successful relationship than simply managing conflict.Claire has a wide circle of friends & acquaintances.She had been hoping for a sweet old-fashioned proposal of marriage.

Exercise 2: lựa chọn đáp án cân xứng để trả thiện những câu sau

His face was instantly _____, even after all those yearsweird familiarmutual She had never had any close _____ with another woman.link acquaintancecompanionship   I understand you’re trying to be kind, but I don’t think you can really _____ with me when you haven’t experienced anything similarmemoriseempathise sympathise ______ love & respect was the key to their successful marriage.Mutual Both Distant

2. Topic 2: “Change and Technology”

Chủ đề thứ 2 trong 10 chủ đề từ vựng giờ đồng hồ Anh thpt Quốc gia chính là “Change and Technology”. Tham khảo ngay các từ vựng sau đây ở luyện thi thpt Quốc gia hiệu quả:

WordPronunciationMeaningExampleImage
Dissipate (v) /ˈdɪsɪpeɪt/ Sự tiêu tan, hao mònShe was determined to achieve results & not to dissipate her energies.
*
Short-lived (adj)/ˌʃɔːt ˈlɪvd/Ngắn ngủiWe were glad to be home, but our happiness was short-lived.
*
Revolutionary (adj)/ˌrev.əˈluː.ʃən.ər.i/Mang tính phương pháp mạngThis is a revolutionary device that will leapfrog current technology.
*
Adaptable (adj) /əˈdæp.tə.bəl/Có khả năng thích nghiThe survivors in this life seem khổng lồ be those who are adaptable to change.
*
Observe (v) /əbˈzɜːv/Quan sátThe satellite will observe objects that are particularly interesting astronomically.
*
Innovation (n)/ˌɪnəˈveɪʃn/Sự thay đổi mới, bí quyết tânThe company is very interested in hàng hóa design và innovation.
*
Flexible (adj) /ˈflek.sə.bəl/Linh hoạt, linh độngOur plans need khổng lồ be flexible enough to cater for the needs of everyone.
*
Potential (n,adj)/pəˈtenʃl/Tiềm năngThe region has enormous potential for economic development.
*
Substitute (n,v)/ˈsʌbstɪtjuːt/(Người, vật) cụ thế

The local bus service was a poor substitute for their car.

Computers can’t substitute for human interaction.

*
Modify (v)/ˈmɒdɪfaɪ/Thay đổi, điều chỉnhThe software we use has been modified for us.
*

Exercise 1: chọn đáp án cân xứng để trả thiện những câu sau

The conversion of mechanical energy into heat is called energy _____.innovationdissipationrevolution She believed she had come up with one of the greatest ______ of modern timesinnovations potentialssubstitutes They ______ how the parts of the machine fitted together.substitutedadapted observed  We found it cheaper khổng lồ ______ existing equipment rather than buy new.invent modify innovate Computers have brought ______ changes khổng lồ publishing.flexible short-lived revolutionary 

Exercise 2: chấm dứt các câu dưới đây, áp dụng từ trong bảng

substitute flexible adaptable potential short-lived
Computer generated models are more flexible and less expensive to lớn build than physical models.There are potential problems at every stage of the drug production chain.The television is a poor substitute for human companionship.The vehicles are large & not easily adaptable to new uses. I had a few relationships at college, most of which were fairly short-lived.

3. Topic 3: “Weather và Environment”

Tiếp theo, một công ty đề luôn luôn phải có trong những chủ đề từ vựng giờ Anh THPT đất nước 2023 đó đó là “Weather and Environment”.

WordPronunciationMeaningExample
Endangered (adj)/ɪnˈdeɪndʒəd/Gặp nguy hiểmThe sea turtle is an endangered species. 
Disposal (n)/dɪˈspəʊzl/Sự thải bỏThe council is responsible for waste disposal and street cleaning.
Environmentalist (n)/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl.ɪst/Nhà môi trường học, người quan tâm đảm bảo môi trườngEnvironmentalists are working to lớn improve the quality of our lakes and rivers.
Littering (n) /ˈlɪt.ər.ɪŋ/Hành động bỏ rác địa điểm công cộngThe CCTV cameras are intended to lớn reduce littering in the area.
Pollutant (n)/pəˈluː.tənt/Chất tạo ô nhiễmBuses emit between 20 & 100 times fewer pollutants per person than motorcycles và cars
Extreme (adj) /ɪkˈstriːm/Khắc nghiệt, rất độThe extreme cold kept most people indoors.
Unpredictable (adj)/ˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəl/Không thể dự kiến đượcThe UK has very unpredictable weather
Extinct (adj)/ɪkˈstɪŋkt/Tuyệt chủngA number of plants và insects in the rainforests have already become extinct
Impact (n,v)

/ˈɪm.pækt/ (n)

/ɪmˈpækt/ (v)

Tác động, ảnh hưởng

The environmental impact of this project will be enormous. 

A big decline in exports will impact  the country’s economy.

Forecast (n) /ˈfɔː.kɑːst/Dự báo (thời tiết)Did you hear a weather forecast today?

Exercise 1: lựa chọn đáp án cân xứng để hoàn thiện các câu sau

The ______ said that there’s a possibility of snow tonight.forecast predictionguess
Offences such as robberies, vandalism & ______have been on the increase over the past few years.impact littering pollutant
What can we vày to help protect _______ species?extinct extremeendangered Some ______ argue for a return lớn a pre-industrial society.forecastspollutants environmentalists The _______ weather in the mountains can make climbing extremely hazardous.unpredictable pollutedlittering

Exercise 2: ngừng các câu bên dưới đây, thực hiện dạng đúng của từ vào bảng

pollutant extreme impact disposal extinct
Some cities in the world vì chưng not have proper facilities for the disposal of sewage.Among pollutants from vehicles, lead from gasoline engines has attracted most attention.This extreme weather condition is developing so fast that we humans have a responsibility to stop it
The numbers of these animals have been falling steadily và they are now almost extinct.Modern farming methods can have a negative impact on the environment.

4. Topic 4: “The media”

The media – chủ đề vô cùng đặc trưng trong 10 chủ thể từ vựng giờ đồng hồ Anh thpt Quốc gia. Hãy cùng PREP tìm hiểu về tự vựng, cách phát âm, chân thành và ý nghĩa và ví dụ ví dụ trong chủ đề này nhé!

WordPronunciationMeaningExample
Tabloid (n)/ˈtæblɔɪd/Báo lá cảiI don’t know why you waste your money on that tabloid. It’s just full of gossip about minor celebrities! 
Communication (n) /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/Truyền thôngThe mạng internet is an incredibly powerful means of communication
Informative (adj) /ɪnˈfɔː.mə.tɪv/Cung cấp nhiều thông tinThis is an interesting & highly informative book.
Announcement (n)/əˈnaʊnsmənt/Sự thông báoDid you hear that announcement on the radio about the water shortage?
Exaggerate (v)/ɪɡˈzædʒəreɪt/Phóng đạiI think he has exaggerated the magazine’s importance. It actually has a very small readership.
Ambiguous (adj)/æmˈbɪɡjuəs/Mơ hồThe wording of the law is highly ambiguous
Disclose (v) /dɪˈskləʊz/Công bố, phơi bàyYour password will not be disclosed khổng lồ any third party.
Critic (n)/ˈkrɪt.ɪk/Nhà phê bìnhCritics say the plan is short-sighted và dangerous
Confirm (v)/kənˈfɜːm/Xác nhậnWe would like to confirm that your application has been approved
Article (n) /ˈɑː.tɪ.kəlBài báoHe has written several articles for The Times 

Exercise 1: lựa chọn đáp án phù hợp để trả thiện những câu sau

The journalist has ______ the whole sự kiện to make it sound rather more dramatic than it actually was.exaggerated confirmed announced The play has been well received by the _____.articles criticsannouncements Health officials _____ that there’s a flu epidemic underway.confirmed exaggerated gossiped The newspaper published a toughly worded _____ about racist behaviour.paragrapharticle feature The _____ often attract readers with sensational headlines.contents tabloids articles  What do you think the title really means? It’s rather ______ , isn’t it?straightforwardclearambiguous

Exercise 2: xong các câu bên dưới đây, áp dụng dạng đúng của từ vào ngoặc đơn

With no phone or radio equipment, they had no means of communication. (COMMUNICATE)Findings suggest that while television is more informative than the press, it is less persuasive. (INFORM)The campaign will run public service announcements on radio stations around the country. (ANNOUNCE)Most of the people interviewed requested that their identity should not be disclosed. (DISCLOSE)

5. Topic 5: “Change and Nature”

Chủ đề máy 5 vào 10 chủ đề từ vựng giờ đồng hồ Anh THPT giang sơn mang tên “Change & Nature”. Nhà đề này còn có gì thú vị, hãy theo dõi bảng bên dưới nhé!

WordPronunciationMeaningExample
Disaster (n)/dɪˈzɑːstə(r)/Thảm họaIt’s not possible khổng lồ prevent most natural disaster
Fossil fuel (n)/ˈfɒsl fjuːəl/Nguyên liệu hóa thạchBurning fossil fuels gives off carbon dioxide
Evacuate (v)/ɪˈvækjueɪt/Sơ tánWhen the alarm went off, everyone evacuated the building
Exploit (v)/ɪkˈsplɔɪt/Khai thác, sử dụngWe could make a lot of money if we exploit our natural resources in the right way
Famine (n) /ˈfæm.ɪn/Nạn đóiWe’re raising money to help victims of the famine
Drought (n)/draʊt/Hạn hánCrop failures were caused by drought & a lack of fertilizer.
Appreciate (v) /əˈpriː.ʃi.eɪt/Trân trọng, biết ơnI’m not sure you appreciate how important the nature is
Hazard (n) /ˈhæz.əd/Mối nguy hiểmDad suddenly braked because he saw a hazard in the road
Awareness (n) /əˈweə.nəs/Sự nhấn thứcThe campaign has certainly succeeded in raising public awareness of the issue.
Habitat (n)/ˈhæbɪtæt/Môi trường sốngThe panda’s natural habitat is the bamboo forest.

Exercise 1: kết thúc các câu bên dưới đây, áp dụng dạng đúng của từ trong bảng

famineevacuateexploit 
awareness appreciate hazard
We need khổng lồ make sure that we exploit our resources as fully as possible.A thousand people were evacuated from their homes following the floods.Another crop failure could result in widespread famine.Everybody is aware of the hazards of smoking.Environmental awareness has increased dramatically over the past decade.Over the years he came lớn appreciate the beauty & tranquillity of the river

Exercise 2: chọn đáp án tương xứng để hoàn thiện những câu sau

She said that, contrary to popular opinion, traumas caused by such a ______ were not short-lived.

Xem thêm: Top 10+【địa chỉ sửa tay kéo vali tại hcm, sửa vali hàng hiệu tại thành phố hồ chí minh

disaster awareness habitat Carbon dioxide is produced in huge amounts when ______ are burned.exploitation litteringfossil fuels The ______ means that there’s an increased risk of firedrought faminehazard The greatest danger lớn tigers now is through loss of ______.evacuationdroughthabitat

XEM TIẾP TỪ VỰNG TIẾNG ANH thpt QUỐC GIA PHẦN 2 TẠI ĐÂY!

II. Bí quyết học từ vựng tiếng Anh THPT giang sơn hiệu quả

Bạn đang có trong tay bộ từ vựng giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia, tuy vậy làm sau nhằm nhớ thọ – hiểu sâu – áp dụng chính xác những tự này để chinh phục được điểm số thiệt cao vào kỳ thi thực chiến? chiến lược hữu hiệu nhất chính là bạn vun ra cho bản thân những cách học tự vựng tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia cá thể hóa – tương xứng với phiên bản thân. PREP.VN gợi ý một số cách chúng ta cũng có thể tham khảo:

Cách 1: Ưu tiên học theo cụm từCách 2: Áp dụng từ bỏ vựng vào trong văn cảnhCách 3: gắn phrasal verb với ngữ cảnhCách 4: Luyện thi các khóa học tập THPT đất nước online

Để nắm vững những biện pháp này, xem thêm ngay bài viết “4 cách học từ vựng giờ Anh thi THPT nước nhà hiệu quả” tiếp sau đây bạn nhé!

III. Chiến lược ôn thi kỳ thi THPT nước nhà 2023

Để khiến cho bạn ôn luyện kỳ thi THPT nước nhà 2023 công dụng cũng như phát âm sâu về 10 công ty điểm từ bỏ vựng giờ Anh THPT đất nước trọng tâm, sau đấy là chiến lược ôn thi kết quả đạt điểm thi 9+ được share bởi cô Hà Trang – cô giáo của PREP. Thuộc tìm hiểu chi tiết thông qua 3 bước cụ thể trong nội dung bài viết đó bạn nhé!

Trên đấy là 10 chủ thể từ vựng giờ Anh THPT tổ quốc trọng trọng tâm năm 2023 (Phần 1) góp bạn chinh phục được khóa xe vàng nhằm mở cánh cổng trường Đại học thương yêu một cách dễ ợt nhất. Xung quanh ra, tham khảo thêm các chủ đề từ vựng giờ Anh THPT giang sơn trong phần 2 để học luyện thi kết quả nhất nhé! PREP chúc các sĩ tử ôn luyện thi kết quả và “mang điểm thật cao về đến mẹ” nha!

Trong nội dung bài viết dưới đây, IELTS Vietop tổng hợp các từ vựng giờ Anh theo chủ đề thi Đại học và một số mẹo giúp chúng ta học sinh có thể học trường đoản cú vựng thuận lợi hơn.

Từ vựng đóng vai trò không còn sức quan trọng trong quy trình học cùng luyện thi kỳ thi THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh, tuy nhiên đối với rất những sĩ tử thì đây không thể là phần dễ dàng dàng. Vì thế hãy theo dõi phần phân tách sẻ và học tập thật tốt nhé!


*
*
*
*
*
*

Từ vựngIPAÝ nghĩa
AllowanceəˈlaʊənsTiền trợ cấp
(be) on time(biː) ɒn taɪmĐúng giờ
Apply forəˈplaɪ fɔːỨng tuyển
Be outbiː aʊtĐi vắng
CalmkɑːmBình tĩnh
CandidateˈkændɪˌdeɪtỨng cử viên
CareerkəˈrɪəSự nghiệp
Colleagueˈkɒl.iːɡĐồng nghiệp
Concentrate onˈkɒnsəntreɪt ɒnTập trung vào
Curriculum vitae / resumekəˈrɪkjʊləm ˈviːtaɪ / rɪˈzjuːmSơ yếu ớt lí lịch
Dream jobdriːm ʤɒbNghề nghiệp mơ ước
Efficientɪˈfɪʃ.əntHiệu quả
EmployeeˌɛmplɔɪˈiːNhân viên
EmployerɪmˈplɔɪəNhà tuyển chọn dụng
EnthusiasmɪnˈθjuːzɪæzmSự sức nóng tình
EnthusiastɪnˈθjuːzɪæstNgười nhiệt độ tình
EnthusiasticɪnˌθjuːzɪˈæstɪkHăng hái, nhiệt tình
FireˈfaɪəSa thải
HonestˈɒnɪstTrưng thực
ImpressˈɪmprɛsGây ấn tượng
ImpressionɪmˈprɛʃənẤn tượng
IncomeˈɪnkʌmThu nhập
InterviewˈɪntəvjuːPhỏng vấn, buổi bỏng vấn
Intervieweeˌɪntəvju(ː)ˈiːNgười được phỏng vấn
InterviewerˈɪntəvjuːəNgười phỏng vấn
InvestmentɪnˈvestməntSự đầu tư
Jot downʤɒt daʊnGhi hanh
Letter of recommendationˈlɛtər ɒv ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃənThư tiến cử
NervousˈnɜːvəsLo lắng
OccupationˌɒkjʊˈpeɪʃənNghề nghiệp
OvertimeˈəʊvətaɪmLàm thêm giờ
Pensionˈpen.ʃənLương hưu
Prepare forprɪˈpeə fɔːChuẩn bị cho
Promotionprəˈməʊ.ʃənSự thăng tiến
Prospectˈprɒs.pektTriển vọng
QualificationˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənPhẩm chất
QualifyˈkwɒlɪfaɪCó tứ cách, bao gồm phẩm chất
Reason forˈriːzn fɔːLý vị cho
RecruitrɪˈkruːtTuyển dụng
Relate torɪˈleɪt tuːLiên quan đến
Resign/Quitrɪˈzaɪn/kwɪtNghỉ việc
RetirerɪˈtaɪəNghỉ hưu
SacksækSa thải
Salary/Wagesˈsæləri/ˈweɪʤɪzLương
ShiftʃɪftCa có tác dụng việc
ShortcomingʃɔːtˈkʌmɪŋĐiểm yếu, khuyết điểm
Take care ofteɪk keər ɒvChăm sóc
UnemploymentˌʌnɪmˈplɔɪməntNạn thất nghiệp
Unemploymentˌʌn.ɪmˈplɔɪ.məntSự thất nghiệp
VacancyˈveɪkənsiVị trí còn trống
VacancyˈveɪkənsiVị trí trống
Work as + job namewɜːk æzLàm nghề

Tham khảo:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Lưu tức thì vốn trường đoản cú vựng giờ Anh văn phòng công sở thông dụng

Chủ đề Education và Learning


Từ vựngIPAÝ nghĩa
AbolishəˈbɒlɪʃBãi bỏ
Academicˌæk.əˈdem.ɪkThuộc về học tập thuật
AnalyseˈænəlaɪzPhân tích
AssignmentəˈsaɪnməntBài tập về nhà
AttentiveəˈtentɪvChú ý, quan tiền tâm
AugmentɔːɡˈmentGia tăng, tăng thêm
CollegeˈkɒlɪdʒTrường cao đẳng, đại học…
CompulsorykəmˈpʌlsəriMang tính bắt buộc
ConcentrateˈkɒnsntreɪtTập trung
CramkræmNhồi nhét (kiến thức…)
CramkræmÔn thi, học nhồi
CurriculumkəˈrɪkjələmChương trình học
CurriculumkəˈrɪkjələmChương trình giảng dạy
DauntingˈdɔːntɪŋNản chí
DeplorabledɪˈplɔːrəblTồi tệ, tệ hại
DeterminationdɪˌtɜːmɪˈneɪʃnSự quyết tâm
DisciplineˈdɪsəplɪnKhuôn khổ, nguyên tắc
DissertationˌdɪsəˈteɪʃnBài luận (dành cho giỏi nghiệp)
DoctorateˈdɒktərətHọc vị tiến sĩ
EvaluateɪˈvæljueɪtĐịnh giá, mong lượng
ExasperateɪɡˈzæspəreɪtLàm ai kia bực, vạc cáu
FellowshipˈfeləʊʃɪpHọc bổng (dành cho nghiên cứu sinh)
GraduateˈɡrædʒuətTốt nghiệp
IlliterateɪˈlɪtərətMù chữ
ImitateˈɪmɪteɪtBắt chước
InstructiveɪnˈstrʌktɪvMang tính giáo huấn
IntegratedˈɪntɪɡreɪtɪdTích hợp
Internshipˈɪn.tɜːn.ʃɪpThực tập
Knowledgeableˈnɒl.ɪ.dʒə.bəlThông thạo, am tường
Lectureˈlektʃə(r)Bài giảng
LiterateˈlɪtərətBiết chữ, biết hiểu biết viết
Optionalˈɑːp.ʃən.əlTự chọn
OutcomeˈaʊtkʌmKết quả, đầu ra
Peerpɪə(r)Bạn đồng trang lứa
PlagiariseˈpleɪdʒəraɪzĐạo nhái, sao chép
PrestigiouspreˈstɪdʒəsUy tín, bao gồm thanh thế
PrincipalˈprɪnsəplHiệu trưởng
ProfoundlyprəˈfaʊndliMột phương pháp sâu sắc
Qualificationˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃənBằng cấp
ScholarshipˈskɒləʃɪpHọc bổng
ScienceˈsaɪənsKhoa học
Seminarˈsemɪnɑː(r)Hội nghị siêng đề, hội thảo
SeniorˈsinjərSinh viên năm cuối
SpecialistˈspeʃəlɪstChuyên gia
SupervisionˌsuːpəˈvɪʒnSự giám sát
ThesisˈθiːsɪsLuận văn
TruantˈtruːəntTrốn học
TuitiontjuˈɪʃnViệc dạy học
Tutorˈtjuːtə(r)Gia sư
VocationalvəʊˈkeɪʃənlDạy nghề

Tham khảo:

Bảng chữ cái tiếng Anh

Từ vựng giờ Anh siêng ngành Giáo dục

Chủ đề Health


Từ vựngIPAÝ nghĩa
AdministerədˈmɪnɪstəThực hiện
AilmentˈeɪlməntBệnh tật
AlleviateəˈliːvɪeɪtGiảm nhẹ
Blood pressureblʌd ˈprɛʃəHuyết áp
ChronicˈkrɒnɪkMãn tính
Cope withkəʊpĐương đầu, giải quyết
DiagnoseˈdaɪəgnəʊzChẩn đoán
Diagnosisdaɪ.əɡˈnəʊ.sɪsSự chẩn đoán
DietˈdaɪətChế độ nạp năng lượng kiêng
DietitianˌdaɪɪˈtɪʃənChuyên gia dinh dưỡng
DiseasedɪˈziːzBệnh
FitnessˈfɪtnɪsSự khỏe khoắn khắn
FrostbiteˈfrɒstbaɪtBị phỏng lạnh
HealhiːlHồi phục
ImmuneɪˈmjuːnMiễn dịch
InfectionɪnˈfekʃnSự lây nhiễm
InjuryˈɪnʤəriThương tật
Lose weightluːz weɪtGiảm cân
Malnutritionˌmælnju(ː)ˈtrɪʃənSuy dinh dưỡng
MedicineˈmɛdsɪnThuốc
ObesityəʊˈbiːsɪtiBéo phì
OperationˌɒpəˈreɪʃnPhẫu thuật
OverweightˈəʊvəweɪtThừa cân
PalliativeˈpælɪətɪvGiảm nhẹ
PrescriptionprɪˈskrɪpʃnĐơn thuốc
Put on weightpʊt ɒn weɪtTăng cân
SanitationˌsænɪˈteɪʃənVệ sinh
Severesɪˈvɪə(r)Trầm trọng
Therapistˈθer.ə.pɪstBác sĩ điều trị
TreatmentˈtriːtməntSự đối đãi
Undergoˌʌn.dəˈɡəʊTrải qua

Chủ đề Law and Crime


Từ vựngIPAÝ nghĩa
Abductionæbˈdʌkʃ(ə)nBắt cóc
AccuseəˈkjuːzBuộc tội
ArrestəˈrestBắt giữ
ArsonˈɑːsnĐốt phá
Attempted murderəˈtɛmptɪd ˈmɜːdəCó ý định giết người
Break inbreɪk ɪnXâm nhập, bỗng nhiên nhập
BurglaryˈbɜːgləriĂn trộm
Child abuseʧaɪld əˈbjuːsLạm dụng trẻ con em
CommitkəˈmɪtVi phạm
CorruptionkəˈrʌpʃnSự tham nhũng
Drug abusedrʌg əˈbjuːsLạm dụng ma túy
EvidenceˈevɪdənsBằng chứng
ExemptɪɡˈzemptĐược miễn
False imprisonmentfɔːls ɪmˈprɪznməntBỏ tội phạm sai
FraudfrɔːdGian lận
HackingˈhækɪŋKhai thác và truy cập phi pháp vào hệ thống máy tính
HijackingˈhaɪˌʤækɪŋChiếm đoạt
Human traffickingˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋBuôn người
Imprisonɪmˈprɪz.ənBỏ tù, giam cầm
JusticeˈdʒʌstɪsSự công bằng
ManslaughterˈmænˈslɔːtəNgộ sát
MurderˈmɜːdəGiết người
Organised crimeˈɔːgənaɪzd kraɪmTội phạm có tổ chức
ShopliftingˈʃɒpˌlɪftɪŋTrộm cắp
SmugglingˈsmʌglɪŋBuôn lậu
SuspectsəˈspektNghi ngờ, nghi phạm
VandalismˈvændəlɪzmSự phá hoại
White collar crimewaɪt ˈkɒlə kraɪmTội phạm kiến thức cao

Mẹo học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh để thi trung học phổ thông Quốc Gia

Học theo chủ thể thay bởi học một bí quyết ngẫu nhiên
Sử dụng sơ đồ tứ duy
Học theo hình ảnh
Học vào ngữ cảnh, không học tập rời rạc
Cho những ví dụ lúc học
Làm các bài tập tành tập, đề thi mẫu
Đọc thường xuyên

Qua nội dung bài viết trên, Vietop mong muốn đã cung cấp đến chúng ta học sinh phần đa từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thi Đại học với mẹo học tập từ vựng giúp ích cho chúng ta trong kỳ thi THPT giang sơn quan trọng. Chúc các bạn học thật xuất sắc và hẹn chúng ta ở những nội dung bài viết sau!