Danh sách hình dạng trường đại học ở nước hàn 2022

Thứ hạng các trường đh tại hàn quốc 2022, được tổ chức Joong
Ang Daily thực hiện và update mới nhất.

Bạn đang xem: Top các trường đại học hàn quốc

1Seoul National University / 서울대학교
2Korea Advanced Institute of Science và Technology – KAIST
3Yonsei University / 연세대학교
4Korea University / 고려대학교
5Hanyang University / 한양대학교
6Pohang University of Science và Technology / 포항공과대학교
7Sungkyunkwan University / 성균관대학교
8Kyung Hee University / 경희대학교
9Kyungpook National University (Kyungbook) / 경북대학교
10Pusan National University (Miryang) / 부산대학교
11Chung-Ang University / 중앙대학교
12Ewha Womans University / 이화여자대학교
13Konkuk University / 건국대학교
14Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교
15Inha University / 인하대학교
16Ulsan National Institute of Science và Technology – UNIST
17Ajou University / 아주대학교
18Sogang University / 서강대학교
19Gwangju Institute of Science & Technology / 광주과학기술원
20University of Ulsan / 울산대학교
21Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교
22Yeungnam University / 영남대학교
23Sejong University / 세종대학교
24Dongguk University / 동국대학교
25University of Seoul / 서울시립대학교
26Catholic University of Korea / 가톨릭대학교
27Inje University / 인제대학교
28Dankook University / 단국대학교
29Hallym University / 한림대학교
30Pukyong National University / 부경대학교
31Kosin University / 고신대학교
32Chungnam National University / 충남대학교
33Kookmin University / 국민대학교
34Gyeongsang National University / 경상대학교
35Chungbuk National University / 충북대학교
36Chosun University / 조선대학교
37Gachon University / 가천대학교
38Myongji University / 명지대학교
39Kwangwoon University / 광운대학교
40Incheon National University (University of Incheon) / 인천대학교
41Jeju National University (Cheju) / 제주대학교
42Hongik University / 홍익대학교
43Seoul National University of Science và Technology / 서울과학기술대학교
44Hankuk University of Foreign Studies / 한국외국어대학교
45Soonchunhyang University / 순천향대학교
46Keimyung University / 계명대학교
47Sookmyung Women’s University / 숙명여자대학교
48Kongju National University / 공주대학교
49Korea Nazarene University / 나사렛대학교
50Daegu University / 대구대학교
51Kumoh National Institute of technology / 금오공과대학교
52Hanbat National University / 한밭대학교
53Kunsan National University / 군산대학교
54Wonkwang University / 원광대학교
55Changwon National University / 창원대학교
56Mokpo National University / 목포대학교
57Dong-Eui University / 동의대학교
58University of Science và Technology Daejeon / 과학기술연합대학원대학교
59Catholic University of Daegu / 대구가톨릭대학교
60Sang myung University / 상명대학교
61Dong-A University / 동아대학교
62Korea Aerospace University (Hankuk Aviation University) / 한국항공대학
63Kyonggi University / 경기대학교
64Sun Moon University / 선문대학교
65Korea National University of Transportation / 한국교통대학교
66Suwon University / 수원대학교
67Seoul Women’s University / 서울여자대학교
68Kyungnam University / 경남대학교
69Korea University of Technology and Education Korea
Tech / 한국기술교육대학교
70Sungshin Women’s University / 성신여자대학교
71Eulji University (Seoul Health College) / 을지대학교
72Hannam University / 한남대학교
73Kyungsung University / 경성대학교
74Korea Maritime University / 한국해양대학교
75Hoseo University / 호서대학교
76Cheongju University / 청주대학교
77Handong Global University / 한동대학교
78Sunchon National University / 순천대학교
79Andong National University / 안동대학교
80Catholic Kwandong University / 관동대학교
81Hansung University / 한성대학교
82Sangji University / 상지대학교
83Dongseo University / 동서대학교
84Duksung Women’s University / 덕성여자대학교
85Silla University / 신라대학교
86Sahmyook University / 삼육대학교
87Dongshin University / 동신대학교
88Jeonbuk National University / 전북대학교
89Hanseo University / 한서대학교
90Dongduk Women’s University / 동덕여자대학교
91Daegu Haany University (Kyungsan University) / 대구한의대학교
92Konyang University / 건양대학교
93Woosuk University / 우석대학교
94Mokwon University / 목원대학교
95Seokyeong University / 서경대학교
96Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology
97Namseoul University / 남서울 대학교
98Korea National University of Education / 한국교원대학교
99Seowon University / 서원대학교
100Semyung University / 세명대학교
101Daejeon University / 대전대학교
102Soongsil University / 숭실대학교
103Korea National mở cửa University / 한국방송통신대학교
104Korea Polytechnic University / 한국산업기술대학교
105Daejin University / 대진대학교
106Pai Chai University / 배재대학교
107Jeonju University / 전주대학교
108Gyeongnam National University of Science and Technology (Jinju National University) / 경남과학기술대학교
109Dongyang Technical College / 동양미래대학교
110The Academy of Korean Studies / 한국학중앙연구원
111Gangneung-Wonju National University (Kangnung Wonju) / 강릉원주대학교
112Joongbu University / 중부대학교
113Korean Bible University / 한국성서대학교
114Pusan University of Foreign Studies / 부산외국어대학교
115Seoul National University of Education / 서울교육대학교
116Yong-In University / 용인대학교
117Cha University / 차의과학대학교
118Anyang University / 안양대학교
119Kyungil University / 경일대학교
120Hankyong National University / 한경대학교
121Yuhan University / 유한대학교
122Sehan University (Daebul University) / 세한대학교(世翰大學校)
123Daelim College / 대림대학교
124Korea National University of Arts / 한국예술종합학교
125Mokpo National Maritime University / 목포해양대학교
126Woosong University / 우송대학교
127Honam University / 호남대학교
128Dongyang University / 동양대학교
129Doowon Technical College / 두원공과대학교
130KDI School of Public Policy và Management / KDI 국제정책대학원
131Kangnam University / 강남대학교
132Youngsan University / 영산대학교
133Saekyung College / 세경대학교
134Catholic Sangji College / 가톨릭상지대학교
135Hanshin University / 한신대학교
136Halla University / 한라대학교
137Korea Polytechnics / 학교법인한국폴리텍
138Myongji College / 명지전문대학
139Tongmyong University / 동명대학교
140Korea Military Academy / 육군사관학교
141Sung Kong Hoe University / 성공회대학교
142Chung Cheong University / 충청대학교
143Baekseok University / 백석대학교
144Hansei University / 한세대학교
145Chongshin University / 총신대학교
146Daegu Arts University / 대구예술대학교
147Sungkyul University / 성결대학교
148Korean Academy of Science & Technology / 한국과학기술한림원
149Guangju University / 광주대학교
150Seoul Institute of The Arts / 서울예술대학교
151Seoul Digital University / 서울디지털대학교
152Howon University / 호원대학교
153Korea Institute for Advanced Study / 고등과학원
154Korea University of truyền thông Arts (Kongju Communication Arts College) / 한국영상대학교
155Hyupsung University / 협성대학교
156Yeungjin College / 영진전문대학
157Yong-In Songdam College / 용인송담대학교
158Yeungnam University College / 영남이공대학교
159Chodang University / 초당대학교
160Gyeongin National University of Education / 경인교육대학교
161International Graduate University for Peace / 국제뇌교육종합대학원대학교
162Jangan College / 장안대학교
163Kwang Ju Womens University
164Kyung Hee Cyber University / 경희사이버대학교
165Ansan University / 안산대학교
166Induk University / 인덕대학
167Pyeongtaek University / 평택대학교
168Far East University Korea / 극동대학교
169Nambu University / 남부대학교
170Gyeongju University / 경주대학교
171Kyung nam giới College of Information và Technology / 경남정보대학교
172Chungwoon University / 청운대학교
173Seoul Cyber University / 서울사이버대학교
174Busan Gyeongsang College / 부산경상대학교
175Daekyeung College / 대경대학교
176Suwon Science College / 수원과학대학
177Seoul Teological University / 서울신학대학교
178Chugye University for the Arts / 추계예술대학교
179Dong-Eui Institute of công nghệ / 동의과학대학교
180Chungkang College of Cultural Industries / 청강문화대학교
181Kaywon School of Art and Design / 계원예술대학교
182Bucheon University / 부천대학교
183Catholic University of Pusan / 부산가톨릭대학교
184Korea National thể thao University / 한국체육대학교
185Shingu College / 신구대학교
186Korea Christian University / 그리스도대학교
187Presbyterian College và Theological Seminary / 장로회신학대학교
188Daegu National University of Education / 대구교육대학교
189Dong-Ah Broadcasting College / 동아방송예술대학교
190Uiduk University / 위덕대학교
191Cyber University of Korea (Korea Digital University) / 고려사이버대학교
192Korea National Police University / 경찰대학교
193Baehwa Women’s university / 배화여자대학교
194Youngdong University / 영동대학교
195Songwon University / 송원대학교
196Korean National University of Cultural Heritage / 한국전통문화대학교
197Daegu Health College / 대구보건대학교
198Sunlin College / 선린대학교
199Hanyang Women’s College / 한양여자대학교
200Open Cyber University / 열린사이버대학교
201Korea Baptist Theological University / 침례신학대학교
202Shinsung University / 신성대학교
203Kyungwoon University / 경운대학교
204Kimpo University / 김포대학교
205Kyungmin College / 경민대학교
206Shinhan University / 신한대학교
207Cheju Halla University / 제주한라대학교
208Osan College / 오산대학교
209Kyungdong University / 경동대학교
210Calvin University / 칼빈대학교
211Kunjang College / 군장대학교
212Gwangju National University of Education / 광주교육대학교
213Asia United Theological University / 아세아연합신학대학교
214University of Gyeongnam Namhae / 경남도립남해대학
215Kyungbuk College / 경북전문대학교
216Dongnam Health College / 동남보건대학교
217International University of Korea / 한국국제대학교
218Jeju International University / 제주국제대학교
219Geumgang University / 금강대학교
220Daewon Science College / 대원대학교
221JEI University (Jaenneung College) / 인천재능대학교
222Cyber Hankuk University of Foreign Studies / 사이버한국외국어대학교
223Chinju National University of Education / 진주교육대학교
224Seoul Christian University / 서울기독대학교
225Yewon University / 예원예술대학교
226Yonam College of Agriculture / 천안연암대학
227Daejeon Health Sciences College / 대전보건대학교
228Woosong Information College / 우송정보대학
229Dong-Pusan College / 동부산대학교
230Jeonju Technical College / 전주비전대학교
231Hanlyo University / 한려대학교
232Korea Soongsil Cyber University / 숭실사이버대학교
233Sorabol College / 서라벌대학
234Luther Theological University / 루터대학교
235Dongju College / 동주대학교
236Kookje University / 국제대학교
237Wonkwang Digital University / 원광디지털대학교
238Sejong Cyber University / 세종사이버대학교
239Dong-A In Jae University / 동아인재대학교
240Keimyung University of Culture / 계명문화대학
241Seoul Cultural Arts University (Hansung Digital University) / 디지털서울문화예술대학교
242Daejeon Institute of Science và Technology / 대전과학기술대학교
243Jeonju Kijeon College / 전주기전대학
244Ulsan College / 울산과학대학교
245Soongeui Womens College / 숭의여자대학교
246Busan Institute of Science & Technology (Pusan Info-Tech College) / 부산과학기술대학교
247Hanyang Cyber University / 한양사이버대학교
248Hanil University & Presbyterian Theological Seminary / 한일장신대학교
249Daedong College / 대동대학교
250Incheon Catholic University / 인천가톨릭대학교
251Suseong College (Daegu Polytechnic College) / 수성대학교
252Seoil University / 서일대학교
253Paekche Art College / 백제예술대학
254Yeojoo Institute of công nghệ / 여주대학
255Gongju National University of Education / 공주교육대학교
256Dong Seoul University / 동서울대학교
257Sohae College / 서해대학
258Yonam Institute of Digital công nghệ / 연암공업대학
259Yeonsung University (Anyang Technical College / 연성대학교)
260Seoul Womens College of Nursing / 서울여자간호대학
261Honam Theological University & Seminary / 호남신학대학교
262Methodist Theological University / 감리교신학대학교
263Koje College / 거제대학교
264Hallym Polytechnic University (Hallym College of Information và Industry) / 한림성심대학교
265Busan National University of Education / 부산교육대학교
266Dongkang College / 동강대학교
267Andong Science College / 안동과학대학교
268Suncheon First College / 순천제일대학교
269Daegu Cyber University / 대구사이버대학교
270Gangwon State University / 강원도립대학
271Masan University / 마산대학교
272Jungwon University / 중원대학교
273Suncheon Cheongam College / 청암대학
274Seojeong College / 서정대학교
275Gyeonggi University of Science & Technology (Kyonggi Institute of Technology) / 경기과학기술대학교
276Hyejeon College / 혜전대학교
277Kwangshin University / 광신대학교
278Jeonbuk Science College / 전북과학대학교
279Mokpo Catholic University / 목포가톨릭대학교
280Kkottongnae Hyundo University of Social Welfare / 꽃동네대학교
281Hanyoung Theological University / 한영신학대학교
282Gangdong University (Keukdong College) / 강동대학교
283Gangneung Yeongdong University / 강릉영동대학
284Kyungbok University / 경복대학교
285Shinheung College / 신흥대학교
286Daegu Technical University / 대구공업대학교
287Pohang University / 포항대학교
288Sung-Duk College / 성덕대학
289Ajou Motor College / 아주자동차대학
290Taejon Catholic University / 대전가톨릭대학교
291Sahmyook Health University / 삼육보건대학
292Chuncheon National University of Education / 춘천교육대학교
293Tongwon University / 동원대학교
294Korea Tourism College / 한국관광대학
295Choonhae College of Health Sciences / 춘해보건대학교
296Baekseok Culture University / 백석문화대학교
297Seoyeng University (Seokang College) / 서영대학교
298Seoul Jangsin University / 서울장신대학교
299Changshin University / 창신대학
300Korea National University of Welfare
301Chungbuk Health và Science University (Juseong University) / 충북보건과학대학교
302Gwangju Health University / 광주보건대학교
303Wonkwang Health Science University / 원광보건대학교
304Shin Ansan University / 신안산대학교
305World Cyber College / 세계사이버대학
306Songho College / 송호대학교
307Kangwon Tourism College / 강원관광대학
308Changwon Moonsung University / 창원문성대학
309Kunsan College of Nursing / 군산간호대학교
310Yeungjin Cyber College / 영진사이버대학
311Dong-U College / 동우대학
312Gumi College / 구미대학교
313Munkyung College / 문경대학교
314Joong Ang Sungha University / 중앙승가대학교
315Kyungin Womens College / 경인여자대학
316Daeshin University (Taeshin Christian University) / 대신대학교
317Busan Presbyterian University (Busan Jangsin University) / 부산장신대학교
318Chosun College of Science & Technology / 조선이공대학
319University of Gyeongnam Geochang / 경남도립거창대학
320Kyeongdo Provincial College / 경북도립대학
321Seoul Arts (Hansung Technical College) / 서울예술직업전문학교
322Shingyeong University / 신경대학교
323Jinju Health College / 진주보건대학교
324Inha Technical College / 인하공업전문대학
325Cheongju National University of Education / 청주교육대학교
326Hapdong Theological Seminary / 합동신학대학원대학교
327Jeonnam State University / 전남도립대학교
328Seoul University of Venture và Information / 서울벤처정보대학원대학교
329Taegu Science University / 대구과학대학교
330Transnational Law & Business University / 국제법률경영대학원대학교
331Hanyoung University / 한영대학
332Chosun Nursing College / 조선간호대학교
333Jeonju (Chonju) National University of Education / 전주교육대학교
334Kmcheon Science College / 김천과학대학
335Christian College of Nursing / 기독간호대학
336Torch Trinity Graduate University / 횃불트리니티신학대학원대학교>
337Jesus University (Margaret Pritchard University) / 예수대학교
338Youngnam Theological University & Seminary / 영남신학대학교
339Suwon Womens University / 수원여자대학교
340Dongwon Institute of Science và Technology (Yangsan College)
341Chungbuk Provincial University / 충북도립대학
342Agricultural Cooperative College / 농협대학
343Daeduk University / 대덕대학
344Busan (Pusan) Women’s College / 부산여자대학교
345Youngnam Foreign Language College / 영남외국어대학
346Chungnam State University / 충남도립대학교
347Daejeon Theological Seminary và College / 대전신학대학교
348Koguryeo College (Naju College) / 고구려대학)
349Chunnam Techno University / 전남과학대학
350Kwangju Catholic University / 광주가톨릭대학교
351International thiết kế School for Advanced Studies / 홍익대학교 국제디자인전문대학원
352Ghent University Global Campus / 겐트대학교
353Woongji Accounting và Tax College / 웅지세무대학교
354Dongbang Graduate University / 동방대학원대학교
355Suwon Catholic University / 수원가톨릭대학교
356Gwangyang Health Sciences University / 광양보건대학교
357Jeju Tourism University / 제주관광대학교
358Songgok College / 송곡대학교
359Gyeongbuk College of Health / 경북보건대학교
360Sung San Hyo Graduate School / 성산효대학원대학교
361Gukje Cyber University / 국제사이버대학교
362Asia Life University / 복음신학대학원대학교
363Seoul Social Welfare Graduate University / 서울사회복지대학원대학교 / 서울사회복지대학원대학교
364Westminster Graduate School of Theology / 웨스트민스터신학대학원대학교
365Daehan Theological University / 대한신학대학원대학교
366Kukje University & Theological Seminary / 국제신학대학원대학교
367Kyeyak Graduate School of Theology / 계약신학대학원대학교
368Mokpo Science University / 목포과학대학교
369Kaya University / 가야대학교
370Won Buddhism Graduate School
371Gimcheon College / 김천대학교
372Seoul Bible Graduate School of Theology / 서울성경신학대학원대학교
373Korea University of International Studies / 한반도국제대학원대학교
374Gyeongan Graduate School of Theology / 경안신학대학원대학교
375Holy People University / 선교청대학교

* Để được hỗ trợ tư vấn thêm về du học tập Hàn bạn hãy gọi các số sau hoặc add Zalo với nhắn tin

Chọn trường đh Hàn Quốc luôn là nỗi do dự lớn tốt nhất của chúng ta du học sinh khi có ước muốn du học tập tại Hàn Quốc. Vậy làm thay nào để chọn được ngôi trường trong mơ và phù hợp nhất cùng với mình phía trên nhỉ? Đừng quá lo lắng nhé, Sunny sẽ cung ứng cho các bạn danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc cũng như đẳng cấp của ngôi trường theo những tiêu chuẩn mà bọn họ thường coi xét. Hãy thuộc theo dõi nhé!


I. Bảng xếp hạng các trường đại học Hàn Quốc năm 2021II. Danh sách các trường Đại học nước hàn theo quần thể vực
III. Các trường đại học Hàn Quốc sệt thù

I. Bảng xếp hạng các trường đại học Hàn Quốc năm 2021

Bảng xếp hạng tiếp sau đây được công bố bởi Unirank 2021 (tổ chức khảo sát, tra cứu kiếm giao dục đh quốc tế hàng đầu với các reviews và xếp hạng của hơn 13.600 trường đh và cao đẳng được công nhận ưng thuận ở 200 quốc gia).


*

Đại học tập Kyung Hee Hàn Quốc


Danh sách những trường Đại học Hàn Quốc

Đại học non sông Seoul (tên gọi tắt của người Việt: Đại học Seoul Hàn Quốc) – Seoul
Đại học đất nước Pusan (tên gọi tắt của fan Việt: Trường Đại học tập Busan Hàn Quốc) – Busan
Viện kỹ thuật và công nghệ tiên tiến hàn quốc (KAIST) – Daejeon
Đại học tập Sogang nước hàn – SeoulTrường Đại học Sungkyunkwan Hàn Quốc – SeoulTrường Đại học tập Kyung Hee Hàn Quốc – Seoul
Đại học nước nhà Kyungpook – Daegu
Đại học quốc gia Chonbuk (tên gọi tắt của bạn Việt: Đại học tập Chonbuk Hàn Quốc – Jeonju (Jeollabuk)Đại học giang sơn Kangwon – Chuncheon
Đại học nước ngoài Handong – PohangTrường Đại học Sejong Hàn Quốc – Seoul
Đại học phụ nữ sinh Sookmyung – Seoul
Đại học Dankook – YonginTrường Đại học Kookmin Hàn Quốc (Đại học tập Quốc dân Hàn Quốc) – SeoulTrường Đại học tập Soongsil Hàn Quốc – Seoul
Viện công nghệ và công nghệ quốc gia Ulsan – Ulsan
Đại học kỹ thuật và công nghệ Quốc gia Seoul – Seoul
Đại học tổ quốc Incheon – Incheon
Đại học quốc gia Chungbuk – Cheongju (Chungcheongbuk)Đại học tập Inje – Gimhae
Đại học tập Bách khoa nước hàn – Siheung
Đại học tập ngoại ngữ Busan – Busan
Đại học Hallym – Chuncheon
Đại học giang sơn Pukyong – Busan
Đại học tập Kwangwoon – Seoul
Đại học tập Chosun – Gwangju
Đại học Giáo dục đất nước Hàn Quốc – Cheongju
Đại học công nghệ và Giáo dục nước hàn – Cheonan
Đại học Kyungsung – Busan
Đại học Daegu – Daegu
Đại học tập Công giáo nước hàn (tên call tắt của người Việt: Đại học Catholic Hàn Quốc) – Seoul
Đại học tập Ulsan – Ulsan
Đại học công nghệ và technology Hàn Quốc – Daejeon
Đại học Hoseo – Asan
Đại học tập Silla – Busan
Đại học giang sơn Gyeongsang – Jinju
Đại học non sông Kunsan – Gunsan
Đại học non sông Chonnam (tên hotline tắt của tín đồ Việt): Trường Đại học Chonnam Hàn Quốc) – Gwangju
Đại học Pai Chai – Daejeon
Đại học quốc gia Jeju – Jeju
Đại học quốc gia Mokpo – Mokpo
Đại học Dong-Eui – Busan
Đại học Anyang – Anyang
Đại học giang sơn Hanbat – DaejeonTrường Đại học Sangmyung Hàn Quốc – Seoul

Trên trên đây bảng xếp thứ hạng các trường đại học bậc nhất Hàn Quốc năm 2021 theo unirank. Top trường đh Hàn Quốc này luôn luôn có quality đào sinh sản tốt, môi trường thiên nhiên học tập quốc tế, phần trăm đỗ visa cao, nằm ở vị trí vị trí dễ dãi và dễ dàng tìm vấn đề làm với tầm lương cuốn hút ngay trên Hàn Quốc.

Vì vậy, không có gì nặng nề hiểu khi những trường này cũng phía bên trong top trường đại học cực tốt Hàn Quốc, top những trường đại học nổi tiếng làm việc Hàn Quốc và được không ít du học sinh theo học tập nhất.

Xem thêm: Khởi Nghiệp/ Tự Học Sửa Chữa Điện Thoại Cần Chuẩn Bị Những Gì?

*

Đại học tập Ajou Hàn Quốc


1. Những trường đại học Hàn Quốc làm việc Seoul

Seoul là địa điểm hội tụ của khá nhiều trường đại học số 1 Hàn Quốc với chất lượng giáo dục xuất sắc nhất. Mỗi năm, nơi đây luôn luôn thu hút một lượng rất cao du học sinh quốc tế đến theo học. Bật mí một chút với những bạn, du học tập Hàn Quốc đh Seoul (Đại học đất nước Seoul) luôn là ước mơ và lựa chọn hàng đầu của các du học viên quốc tế kia nhé!

Để các bạn có thêm thông tin xem thêm lựa chọn trường, sau đây, Sunny sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường đh Hàn Quốc ở Seoul nổi bật nhất.